દ્વિદળ (વિદળ​) એટલે શું? | Part 1

દ્વિદળ (વિદળ ) એટલે શું? દ્વિદળ એટલે સામાન્ય રીતે જેને આપણે કઠોળ કહીએ છીએ: ▪જેમાંથી તેલ ન નીકળે, ▪જે ઝાડના ફળ રૂપ ના હોય , ▪જેની બે સરખી ફાડ થાય તે દ્વિદળ ગણાય . જેમકે ▪રાઇ, સરસ વ , તલ વગેરેમાંથી તેલ નીકળે છે માટે દ્વિદળ ન ગણાય . ▪સાંગળી Read more…

८ कर्म को समजे | Understand 8 Karmas in Hindi

Note: To Read this Article in English, Please Click Here जैन धर्म कर्म को एक स्वतंत्र और अलग सत्ता मानता हैं। इसकी गणना पुद्गल के मामले में की गई है क्योंकि शरीर पुद्गल से बना है। कर्म इसका कारण है। इसलिए, कर्म भी पुद्गल से बना है। आत्मा पर कर्म और पुद्गल का प्रभाव गहरा Read more…

8 Karmas

यह लेख हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे The Jain dharma considers Karma as an independent and separate entity. It has been calculated in terms of Pudgals because the body is made up of Pudgals. Karma is its cause. Hence, Karma is also made up of Pudgals. The Read more…

9 Tattva

Entire Sädhanä (spiritual undertaking) of an aspirant can be presented in 9 Tattva. First fortunate thing is that we are born as  human being. Second fortunate thing will be if we are exposed to the right religion. Third fortunate thing will be if we get an opportunity to listen to the discourses on the right religion. Fourth Read more…